img_0612

梁太以特殊人員身份陪同幼女入閘送機。。。
咁特殊?依,唔通佢以前係讀特殊學校嘅?
==========================

點解大家對呢件事咁奇怪呢?!
個女唔肯拎袋,阿爸阿媽鬧爆兇爆職員,
第一家庭裡,當然有全港第一怪獸家長同埋全港第一港孩啦,有乜咁出奇!

==========================

睇頌昕嘅性格,梁生梁太應該好放心,佢哋肯定係頌昕嘅biological parents!

==========================

個女要地勤拎個袋過安檢,
阿媽要地勤拎個袋過安檢,
阿爸要地勤拎個袋過安檢,

真係。。。冚家拎!

==========================

而家大家先知道,最大嘅禁區唔係安檢後面,係响頌昕和同梁太背後。

==========================

禁區安檢失手,
保安局局長立法會馬上失禁!

==========================

到底唔經安檢攞個袋過禁區風險高,定係一個濫用特權嘅第一家庭嘅風險高呢?

image

相片轉載自《蘋果日報》

Like_Us_Facebook

Other Links

時事炯評之「CY。家強。Beyond。CASH」
時事炯評之「城城。Moka。黛林」
時事炯評之「國力。假學歷」
時事炯評之「世紀一巴」
時事炯評之「警察。篡改。歷史」
時事炯評之「天津大爆炸。食物。毒」
事實炯評之「謝賢。曾江。拳」
時事炯評之「朱經緯。監警會」
時事炯評之「血鉛。驗水」
時事炯評之「拉匀嚟計」