Ally0603a

Ally已經20個月,依家唔止識行識走,重識成日推住張凳仔擒高擒低攞嘢不求人,搞到屋企亂七八糟,有時更有危險動作,步步驚心。

所以炯叔叔和炯太太只可以不斷追尾,累得呢。。。

但在追尾的同時,炯叔叔和炯太太對Ally有一點分別。炯太太會從嚴,經常喊NO!炯叔叔會從寬,讓Ally自己玩玩搞呢搞路不管她,條風險紅線是,只要不出大意外就行了(但我跟Ally經常會出「小意外」所以她身上很多”Boo-Boos”身經百戰片體鱗傷)。

炯叔叔經常覺得,我們從小培養Ally那麼多能力(in terms of motor skills and cognitive development), 我們沒有理由因為她這些能力帶來的麻煩(and/or可能帶來的麻煩)不讓她做這個不讓她做那個,把她武功廢掉。

小朋友學習是累積的。當Ally學會一樣能力認知一樣東西就會apply在其他地方,學其它的東西。所以不讓她做這個不讓她做那個,只會limit她的自我學習能力。

在Spider Man裡,Uncle Ben的名句就是”…with great power there must also come great responsibility!”。

Ally已經開始有”great power “,炯叔叔跟炯太太當然有greater responsibilities。

Like_Us_Facebook

Other Links

現在,家裡只剩下一個Ally

炯叔叔心儀的幼稚園

做Gym

老積

八週年了!

人唔到傷心就唔流眼淚

當小朋友遇上腸胃炎。。。

Ally第一次游水啦!

Ally 今天可以自己站起來了!

她喜歡笑